Tripeptit X có công thức cấu tạo sau: Lys-Gly-Ala. Tính khối lượng muối thu được khi thủy phân hoàn toàn 0,1 mol X trong trong dung dịch H2SO4 loãng. (Giả sử axit lấy vừa đủ).? ​A. 70,2 gam ​B. 50,6 gam ​C. 45,7 gam ​D. 35,1 gam

Danh sách hỏi đápTripeptit X có công thức cấu tạo sau: Lys-Gly-Ala. Tính khối lượng muối thu được khi thủy phân hoàn toàn 0,1 mol X trong trong dung dịch H2SO4 loãng. (Giả sử axit lấy vừa đủ).? ​A. 70,2 gam ​B. 50,6 gam ​C. 45,7 gam ​D. 35,1 gam
Vô danh hỏi 8 năm trước

 Đề:
Tripeptit X có công thức cấu tạo sau: Lys-Gly-Ala. Tính khối lượng muối thu được khi thủy phân hoàn toàn 0,1 mol X trong trong dung dịch H2SO4 loãng. (Giả sử axit lấy vừa đủ).?
​A. 70,2 gam ​B. 50,6 gam ​C. 45,7 gam ​D. 35,1 gam