Thủy phân hoàn toàn 0,1 mol peptit X mạch hở (chứa 1 nhóm NH2, 1 nhóm COOH )bằng dung dich NaOH(dư 20% với lượng cần phản ứng). cô cạn hỗn hợp rắn có khối lượng nhiều hơn X là 78,2g.Tính số liên kết peptit trong X?

Danh sách hỏi đápThủy phân hoàn toàn 0,1 mol peptit X mạch hở (chứa 1 nhóm NH2, 1 nhóm COOH )bằng dung dich NaOH(dư 20% với lượng cần phản ứng). cô cạn hỗn hợp rắn có khối lượng nhiều hơn X là 78,2g.Tính số liên kết peptit trong X?
Vô danh hỏi 9 năm trước

Đề:
Thủy phân hoàn toàn 0,1 mol peptit X mạch hở (chứa 1 nhóm NH2, 1 nhóm COOH )bằng dung dich NaOH(dư 20% với lượng cần phản ứng). cô cạn hỗn hợp rắn có khối lượng nhiều hơn X là 78,2g.Tính số liên kết peptit trong X?