phần trăm peptit Y trong E là bao nhiêu?

Danh sách hỏi đápDanh mục đơn: Giải đáp hóa họcphần trăm peptit Y trong E là bao nhiêu?
Vô danh hỏi 8 năm trước

peptit X và peptit Y có  tổng số liên kết là 8. thủy phân X cũng như Y đều thu đc Gly, Ala. đốt hh E chứa X và Y có tỉ lệ mol 1:3 dung hết 22,176 l CO2. sp cháy gồm CO2,N2,H2O. dẫn toàn bộ sp cháy vào dd Ca(OH)2 dư thấy khối lượng bình tăng 46,48 g. khí thoát có thể tích là 2,464 l.