Nhiệt phân hoàn toàn 18 gam một muối nitrat của kim loại M trong chân không . Sau phản ứng kết thúc thu được 8 gam chất rắn . M là kim loại nào ?

Danh sách hỏi đápDanh mục đơn: Giải đáp hóa họcNhiệt phân hoàn toàn 18 gam một muối nitrat của kim loại M trong chân không . Sau phản ứng kết thúc thu được 8 gam chất rắn . M là kim loại nào ?
Vô danh hỏi 8 năm trước