khi nung butan vs xúc tác thích hợp đến phản ứng xảy ra hoàn toàn đc hỗn hợp T gồm CH4, C3H6,C2H4,C4H8,H2 và C4H6. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Tthu đc 8,96 lít CO2 và 9 gam H2o. mặt khác , hỗn hợp T làm mất màu vừa hết 19,2 gam Br2 trong dd Br2. phần trăm về số mol của C4H6 là bao nhiêu?

Danh sách hỏi đápDanh mục đơn: Giải đáp hóa họckhi nung butan vs xúc tác thích hợp đến phản ứng xảy ra hoàn toàn đc hỗn hợp T gồm CH4, C3H6,C2H4,C4H8,H2 và C4H6. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Tthu đc 8,96 lít CO2 và 9 gam H2o. mặt khác , hỗn hợp T làm mất màu vừa hết 19,2 gam Br2 trong dd Br2. phần trăm về số mol của C4H6 là bao nhiêu?
Vô danh hỏi 8 năm trước