Hoà 6,84g nhôm sunfat vào nứơc A) tính nồng độ nhôm sunfat trog ddA B)Tính thể tích barihidroxit 1M cần lấy cho tác dụng ddA để thu kết tủa lớn nhất .tính khối lượng kết tủa lớn C)tính thể tích dd bari hidroxit 1M .tối thiểu cần phải dùng cho tác dụng ddA để thu được kết tủa nhỏ nhất tính kết tủa nhỏ nhất.

Danh sách hỏi đápHoà 6,84g nhôm sunfat vào nứơc A) tính nồng độ nhôm sunfat trog ddA B)Tính thể tích barihidroxit 1M cần lấy cho tác dụng ddA để thu kết tủa lớn nhất .tính khối lượng kết tủa lớn C)tính thể tích dd bari hidroxit 1M .tối thiểu cần phải dùng cho tác dụng ddA để thu được kết tủa nhỏ nhất tính kết tủa nhỏ nhất.
Nguyen Tran Hoang Kha hỏi 9 năm trước

Đề:
Hoà 6,84g nhôm sunfat vào nứơc
A) tính nồng độ nhôm sunfat trog dung dịch A?
B)Tính thể tích Ba(OH)2 1M cần lấy cho tác dụng ddA để thu kết tủa lớn nhất. tính khối lượng kết tủa lớn nhất?
C)tính thể tích Dung dịch Ba(OH)2 1M tối thiểu cần phải dùng cho tác dụng dung dịch A để thu được kết tủa nhỏ nhất. tính kết tủa nhỏ nhất?