Hiệu suất phản ứng nhiệt nhôm?

Danh sách hỏi đápDanh mục đơn: Giải đáp hóa họcHiệu suất phản ứng nhiệt nhôm?
Vô danh hỏi 8 năm trước

Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hổn hợp gồm Al và Cr2O3 trong điều kiện không có không khí. Sau một thời gian thu được 21,95 gam hổn hợp X. Chia X thành 2 phần bằng nhau. Cho phần 1 vào lượng dư dd HCl loáng nóng, thu được 3,36 lit H2 (dktc). Hòa tan phần 2 vào lượng dư dd NaOH đặc nóng, thu được 1,68 lit H2 (dktc). Biết các phản ứng của phần 1 và phần 2 đều xảy ra hoàn toàn.  Hiệu suất phản ứng nhiệt nhôm?