Cho m gam Na tan hoan toan trong dung dich HNO3, thu duoc dung dich X va 336 ml khi (dktc, phan ung chi tao ra 1 san pham khu duy nhat cua N+5). Them tu tu den du dung dich KOH vao X (dun nong) thu duoc 224 ml khí (dktc). Tinh gia tri cua m ?

Danh sách hỏi đápCho m gam Na tan hoan toan trong dung dich HNO3, thu duoc dung dich X va 336 ml khi (dktc, phan ung chi tao ra 1 san pham khu duy nhat cua N+5). Them tu tu den du dung dich KOH vao X (dun nong) thu duoc 224 ml khí (dktc). Tinh gia tri cua m ?
Nguyen Tran Hoang Kha hỏi 8 năm trước

Cho m gam Na tan hoan toan trong dung dich HNO3, thu duoc dung dich X va 336 ml khi (dktc, phan ung chi tao ra 1 san pham khu duy nhat cua N+5). Them tu tu den du dung dich KOH vao X (dun nong) thu duoc 224 ml khí (dktc). Tinh gia tri cua m ?