cho m (g) X gom Fe, Fe0, Fe203, Fe304 vao coc dung 200ml HN03 3,2M. Sau phan ung ket thuc thu duoc 2,24l khi N0 va 2,96g Fe chua phan ung het. . Tim gia tri m

Danh sách hỏi đápcho m (g) X gom Fe, Fe0, Fe203, Fe304 vao coc dung 200ml HN03 3,2M. Sau phan ung ket thuc thu duoc 2,24l khi N0 va 2,96g Fe chua phan ung het. . Tim gia tri m
Vô danh hỏi 9 năm trước

Đề :
cho m gam X gom Fe, Fe0, Fe203, Fe304 vao coc dung 200ml HN03 3,2M. Sau phan ung ket thuc thu duoc 2,24l khi N0 va 2,96g Fe chua phan ung het. . Tim gia tri m