cho e cách làm được không ạ

Danh sách hỏi đápDanh mục đơn: Giải đáp hóa họccho e cách làm được không ạ
Vô danh hỏi 8 năm trước

Câu 44: Một hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C10H8O4 trong phân tử chỉ chứa 1 loại nhóm chức. 1 mol X phản ứng vừa đủ với 3 mol NaOH tạo thành dung dịch Y gồm 2 muối, 1 anđehit no (thuộc dãy đồng đẳng của metanal) và nước. Cho dung dịch Y phản ứng với lượng dư AgNO3/NH3 thì khối lượng kết tủa thu được là:

A. 108 gam
B. 432 gam
C. 216 gam
D. 162 gam