Cho a (g) bột CuO vào dd H2SO4 20%, khi bột CuO tan hết, tiếp tục cho vào 1 lá sắt. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn lấy lá sắt ra khỏi dd, rửa nhẹ, sấy khô và cân lại thì thấy lá sắt tăng hơn so với ban đầu là 1,44 gam. Sau đó lấy lớp Cu bám trên bề mặt lá sắt ra và cân lại thì thấy có khối lượng 16 gam (giả sử toàn bộ Cu sinh ra trong quá trình phản ứng đều bám trên bề mặt lá sắt). Tính m CuO phản ứng ban đầu?

Danh sách hỏi đápCho a (g) bột CuO vào dd H2SO4 20%, khi bột CuO tan hết, tiếp tục cho vào 1 lá sắt. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn lấy lá sắt ra khỏi dd, rửa nhẹ, sấy khô và cân lại thì thấy lá sắt tăng hơn so với ban đầu là 1,44 gam. Sau đó lấy lớp Cu bám trên bề mặt lá sắt ra và cân lại thì thấy có khối lượng 16 gam (giả sử toàn bộ Cu sinh ra trong quá trình phản ứng đều bám trên bề mặt lá sắt). Tính m CuO phản ứng ban đầu?
Nguyen Tran Hoang Kha hỏi 8 năm trước

Đề:
Cho a (g) bột CuO vào dd H2SO4 20%, khi bột CuO tan hết, tiếp tục cho vào 1 lá sắt. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn lấy lá sắt ra khỏi dd, rửa nhẹ, sấy khô và cân lại thì thấy lá sắt tăng hơn so với ban đầu là 1,44 gam. Sau đó lấy lớp Cu bám trên bề mặt lá sắt ra và cân lại thì thấy có khối lượng 16 gam (giả sử toàn bộ Cu sinh ra trong quá trình phản ứng đều bám trên bề mặt lá sắt). Tính m CuO phản ứng ban đầu?