Cho 19.92g hỗn hợp al và fe phản ứg hòan toàn vs 4.7l dug dịch hcl 0.5m . Thu đk ddA cho dug dịch A tác dụng với 400g dug dịch Na0h 24% thu được kêt tủa B lọc ket tủa B đem nug nóg đến khối lg khôg đổi thu đk 27.3g chất rắn 1.viết ptrìh phản ứg 2.tíh số gam từg loại trog hỗn hợp ban đầu

Danh sách hỏi đápCho 19.92g hỗn hợp al và fe phản ứg hòan toàn vs 4.7l dug dịch hcl 0.5m . Thu đk ddA cho dug dịch A tác dụng với 400g dug dịch Na0h 24% thu được kêt tủa B lọc ket tủa B đem nug nóg đến khối lg khôg đổi thu đk 27.3g chất rắn 1.viết ptrìh phản ứg 2.tíh số gam từg loại trog hỗn hợp ban đầu
Nguyen Tran Hoang Kha hỏi 9 năm trước

Đề:
Cho 19,92g hỗn hợp al và fe phản ứg hòan toàn với 4,7 lít dung dịch hcl 0,5M thu được dubg dịch A. CHo dung dịch A tác dụng với 400g dung dịch NaOH 24% thu được kêt tủa B lọc kết tủa B. Đem nung nóng đến khối lượng không đổi thu được 27,3g chất rắn.
1. Viết PTPU
2. Tính số gam từng loại trong hỗn hợp ban đầu.