Al4C3 & CaC2

Polieste hỏi 8 năm trước

Cho 15,15 gam X gồm Al. Ca, Al4C3, CaC2 vào nước dư chỉ thu được dung dịch Y và hỗn hợp khí CH4, C2H2, H2. Đốt cháy hết hỗn hợp khí này thu 0,2 mol CO2 và 0,525 mol H2O. Nhỏ từ từ 200 ml dd HCl 2M vào Y thu được m gam kết tủa . 
m = ?